Fagfornyelsen – Hva kan Rikt bidra med?

Mange skoler er opptatt av hvordan de skal lykkes med ny læreplan samtidig som de innfører digitale verktøy til alle sine elever. Dette er spørsmål som vi i Rikt også er opptatt av. Derfor har vi ansatt en av landets fremste eksperter på feltet, Erik Westrum.

Målet med fagfornyelsen er bedre læring og forståelse for elevene (UDIR)
«Skal vi kunne lykkes med dette må vi få til en endring i klasseromspraksis som går i dybden og gir elevene en opplevelse av relevant læring, sier Erik. God bruk av digitale verktøy gir fantastisk synergi knyttet opp til dybdelæring og det nye kompetansebegrepet.
Vi er i ferd med å innføre en læreplan hvor verdiene fra Formålsparagrafen vises i klasserommet. Dette krever en helhetlig forståelse for det nye læreplanverket. Samtidig møter vi elevene med engasjement og variasjon slik at de opplever at læringen er relevant. Dette gir oss pedagoger nye utfordringer – utfordringer som jeg gleder meg til å stå sammen med deg om»!

Under finner du noen tilbud til skoler som er opptatt av å kombinere innføring av Fagfornyelsen med god bruk av digitale verktøy

Inspirasjon til Fagfornyelse

• Foredrag med Erik Westrum for å få engasjement for Fagfornyelsen i din ledergruppe eller lærergruppe
• 2 timer, halv eller hel dag
• Også tilgjengelig som videokonferanse

Rådgivning

For ledere og ledergrupper som trenger hjelp til spørsmål knyttet til det digitale i kombinasjon med Fagfornyelsen
• Timebasis, også ad hoc
• Dagsbasis
• Også tilgjengelig som videokonferanse

Strategisk planlegging

Enhver endring gir rom til forbedringer. Fagfornyelsen byr på spesielt store muligheter til å skape spennende klasseromspraksis og øke elevens læringsutbytte. Hva er mulighetsrommet og hvordan utnytte dette?
• For ledere og ledergrupper
• Går over 2-6 uker (avhengig av gruppens behov) med samlinger og arbeid mellom samlingene

Aktiv Læring I

I mer enn 150 år har læreboka vært grunnlaget for den strukturen som er rådende i klasserommet. Skal vi få utbytte av de digitale verktøyene må vi tilrettelegge for en ny struktur som utnytter mulighetene. Sammen med ledelsen setter vi mål og legger planen for innføring av god digital klasseromspraksis. Det benyttes så en kombinasjon av kursdager og modellering i klasserom som har vist seg svært effektivt for å oppnå forståelse og en rask innføring av en struktur som støtter god digital praksis.

Gjennom Aktiv Læring I jobber vi med innføring av en klasseromspraksis som legger et godt grunnlag for å lykkes med de ambisiøse målene i Fagfornyelsen.

Aktiv Læring II

Bygger videre på Aktiv Læring I og har som mål å skape forståelse for de overordnede forholdene med Fagfornyelsen og innføre en klasseromspraksis i tråd med kravene i nytt læreplanverk. Sammen med ledelsen setter vi mål og legger planer for et klasserom som er preget av dybdelæring, metalæring og hvor elevene får utviklet kompetanse.

Erik Westrum er fagansvarlig i Rikt for Fagfornyelsen. Han ser til at alle våre tilbud og konsepter er tilpasset nytt læreplanverk. Erik er en engasjerende foredragsholder som tar oppdrag hos våre kunder i både grunnskole og VGS.
De to årene før Erik kom til Rikt jobbet han i UDIR knyttet til spørsmål rundt Fagfornyelsen og digitale ressurser.
Erik er kjent landet rundt på grunn av sitt mangeårige arbeid med IKTplan.no. Et arbeid han startet i Drammen kommune og som han fikk drive videre som et nasjonalt prosjekt i regi av Senter for IKT i Utdanningen og senere i UDIR.